EBIKE Roztocze Regulamin

Regulamin

Regulamin - Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych


1.    Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z Wypożyczalni Rowerów Elektrycznych Ebike-Roztocze.

2.    Wypożyczalnia rowerów elektrycznych czynna jest przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 09:00 do 19:00. Szczegóły pod numerem telefonu 791000891.

3.    Wypożyczenie roweru i złożenie podpisu na Umowie Wypożyczenia potwierdza, że Wypożyczający zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.

4.    Wypożyczane rowery są własnością przedsiębiorstwa
Mori Sushi Piotr Błaszczak, NIP 9182174459

5.    Wypożyczane rowery wyposażone są w oświetlenie pozycyjne przednie i tylne oraz w pokrowce na telefon.

6.    Wypożyczane rowery są sprawne technicznie i w takim samym stanie powinny zostać zwrócone do wypożyczalni.

7.    Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się przed wypożyczeniem za ustalony wcześniej czas. Zwrot roweru po przekroczeniu umówionego terminu, powoduje pobranie dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni.

8.    Wypożyczający rower zobowiązuje się:

•    przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy,

•    złożyć czytelny podpis na Umowie Wypożyczenia,

•     być osobą pełnoletnią i trzeźwą, osoba niepełnoletnia może wypożyczyć rower tylko wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą,

•    dokonać płatności za wypożyczenie roweru wg obowiązującego cennika.  Płatność gotówką

•    korzystać z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem
 
•    zwrócić rower do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu
 

•    korzystać z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego

•    przestrzegać zakazu użyczania roweru osobom trzecim,

•    nie używać rowerów w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp.

•    niezwłocznie zgłaszać problemy związane z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczali i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru,

•    zaniechać samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,

•    pokryć koszty naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego

•    pokryć koszty zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.

9.    W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

10.    Pracownik wypożyczalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u Wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałych w czasie użytkowania roweru przez Wypożyczającego

11.    Wypożyczający, który dopuścił się zniszczenia lub zgubienia roweru ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.

12.    W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia roweru należy sporządzić Protokół zniszczenia roweru. Protokół zniszczenia roweru jest wypełniany przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony rower i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.

13.    Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania powodu.
 
14.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2024r.
 

Horyzont roztocza kraina w tle Horyzont roztocza drzewa w tle Horyzont roztocza kraina Horyzont roztocza drzewa